Les Peaux Rouges Dudelange - Scouten & Guiden Comités, Links - Luxembourg
 loading...

Comités, Links

Comités 2020/2021 -  Profil - Historique PRD  -  Links

 

Conseil d'Administration de l'A.S.B.L.   

SCHUBERT Guy, Président
VALDAGNO Patrick, Vice-Président
REISDORF Joël, Vice-Président
KERSCHEN Carine, Secrétaire
VENTURINI Gilles, Trésorier
SPANIER-GOEDERT Nathalie, Trésorière adjointe
CASARIN Serge, Membre
FAY Paul, Membre
KERSCHEN Manon, Membre
KLEIN-HOESDORFF Chantal, Membre
MAURER Thom, Member
SCHNEIDER Alexandra, Membre
TASSO Patrizio, Membre
THEVES Milly, Membre
VENTURINI François, Membre
WINCKEL Thierry, Membre
BIEWERS Tamara, Chef de Groupe adjointe
GOETZINGER Claudio, Chef de Groupe adjoint

 

PROFIL VUN EISEM GROUPE

D’ SCOUTEN/GUIDEN LES PEAUX-ROUGES DIDDELENG

Eisen Groupe, d’Scouten/Guiden “LES PEAUX-ROUGES” vun Diddeleng besteet säit dem 21. November 1913 an huet 2013-2014 seng honnert Joer gefeiert. Den aktiven Groupe besteet aus enger Cheféquipe déi responsabel ass fir déi 5 Branchen, d.h. den Beavers, den Wëllefcher, den Scouten/Guiden, den Explorers an den Rovers (kuck hei drënner Artikel Branchen). Dernieft ënnerstëtzt en Comité mat verschidden Enner-Comitéen den aktiven Groupe. Eis ganz Associatioun huet am Moment em déi 170 Memberen an ass domatter net alleng deen eelsten mee och mat deeën gréissten lëtzebuerger Scouts-Groupe.                                                 

SCOUTING ASS:

De Scoutissem huet als Missioun, mam Wäertesystem wéi en am Scoutsverspriechen an am Gesetz festgehalen ass, zu der Erzéiung vu jonke Leit bäizedroen an esou ze hëllefen, eng besser Welt ze schafen; mat Leit déi sech fräi entwéckelt hunn, a prett sinn, eng konstruktiv Roll an der Gesellschaft ze spillen.

DEN JOERESOFLAF VUN EISEM GROUPE:

D’Scoutsjoer fänkt am September un an hält an der grousser Vakanz mam Summercamp op.

Mir hunn:

emol an der Woch eng Réunioun (am Prinzip Samschdes während 2 Stonnen)

emol am Trimester e Weekend (vu Samschdes nomëttes bis Sonndes owes)

emol am Trimester eng Sortie

an der Schoulvakanz e Camp vun 3 bis 4 Deeg

an der grousser Vakanz e Camp vun enger bis zwou oder souguer dräi Wochen zu Lëtzebuerg oder am Ausland.  

EIS BRANCHEN:

D’ BEAVERS liewen zesummen an enger Kolonie vun 18-24 Kanner a sinn agedeelt an Dämm (e Grupp vun 6-8 Kanner). De Kaderprogramm baut op d’ Geschicht “D’Frënn aus dem Bësch” op: eng Mënschefamill an eng Beaverkolonie léiere sech kennen an deelen, si erliewen zesumme flott Aventuren an engem grousse Bësch.

D’ WËLLEFCHER liewen zesummen an enger Meute vun 20-30 Kanner a sinn agedeelt a Sizainen (e Grupp vun 6-8 Kanner). D’Liewen an der Meute baséiert sech op dem Rudyard Kipling seng bekannt Dschungelgeschicht. D’Wëllefcher léieren Déieren aus dem Dschungel kennen a sech mat hinnen ze identifizéieren. Duerch d’Spill léiere si mat enee eens ze ginn.

D’ SCOUTEN/GUIDEN liewen zesumme mat hire Frënn an enger Patrull, d.h. an enger Équipe vu 6-8 Jongen oder Meedercher. D’Patrullen sinn zesummen an enger Trupp organiséiert. An enger Patrull huet jiddereen seng Charge a seng Verantwortung, sief et am Spill oder an der Aktioun soll jidderee Responsabilitéit iwwerhuelen.

D’EXPLORERS liewen zesummen an enger Unitéit. Zesummen mat hirem responsabelen Chefen géréiere si sech selwer. Si plangen an erliewen zesumme vun A bis Z eng Entreprise iwwer e puer Méint ewech.

D’ROVERS liewen zesummen an engem Clan. Si sinn schonn op der Uni, stinn am Beruffsliewen oder hunn Famill. Si ënnerstëtzen hire Grupp an erliewen zesumme verschidde éischter punktuell Aktivitéiten oder Projeten.

EIS FEDERATIOUN, D’FNEL:

D’Scoutsmethod vun der FNEL grënnt op den Iddien vum Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Spill a Spaass sinn de Peffer an d’ Salz vum Scoutissem.

D’FNEL gouf als Scouts-Federatioun den 30. Juli 1916 an der Stad Lëtzebuerg gegrënnt an eisen Groupe, d’Scouten/Guiden Les Peaux-Rouges vun Diddeleng - deemools nach ënnert dem éischten Numm “Les Eclaireurs de Dudelange“ - wor Grënnungsmember

Aktuell besteet d’FNEL aus 27 lokalen Gruppen an huet ongeféier 2600 Memberen, dovunner sinn 450 forméiert Chefen.

                              PROFIL UNSERER PFADFINDERGRUPPE

SCOUTEN/GUIDEN LES PEAUX-ROUGES DÜDELINGEN

Unsere Pfadfindergruppe, d’ Scouten/Guiden “LES PEAUX-ROUGES” aus Düdelingen besteht seit dem 21. November 1913 und hat 2013-2014 seine hundert Jahre gefeiert. Die aktive Pfadfindergruppe besteht aus einer Leitermannschaft die verantwortlich ist für 5 Stufen, d.h. den Beavers, den Wölflingen, den Scouten/Guiden, den Explorers und den Rovers (siehe hier drunter unter “Stufen”). Daneben unterstützt ein Vorstand mit verschiedenen Untervorständen die aktive Gruppe. Unsere ganze Vereinigung hat momentan 170 Mitglieder und ist somit nicht nur die älteste sondern auch einer der größten Pfadfindergruppen Luxemburgs.

PFADFINDEREI IST:

Die Pfadfinderei hat als Mission mit dem Wertesystem, so wie er im Pfadfinderversprechen und Gesetz festgehalten ist, zur Erziehung von jungen Menschen beizutragen und so zu helfen eine bessere Welt zu schaffen mit Menschen welche sich frei entfaltet haben und bereit sind eine konstruktive Rolle in der Gesellschaft zu spielen.

DER JAHRESABLAUF UNSERER GRUPPE:

Das Pfadfinderjahr fängt im September an und hält in den großen Ferien mit dem Sommerlager auf.

Wir haben:

einmal in der Woche Versammlung (im Prinzip Samstags während 2 Stunden)

einmal im Trimester ein Wochenende (von Samstag Nachmittags bis sonntags Abends)

einmal im Trimester eine Unternehmung

in den Schulferien ein Lager von 3 bis 4 Tagen

in den großen Ferien ein Lager von ein bis zwei oder sogar drei Wochen in Luxemburg oder im Ausland.

UNSERE STUFEN:

Die BEAVERS leben zusammen in einer Kolonie von 18-24 Kinder und sind in Dämme eingeteilt (eine Gruppe umfasst 6 bis 8 Kinder). Das Kaderprogramm baut auf der Geschichte “Die Freunde aus dem Wald” auf: eine  Menschenfamilie und eine Beaver-Kolonie lernen sich kennen und teilen, sie erleben zusammen spannende Abenteuer in einem großen Wald.

 Die WÖLFLINGE leben zusammen in einer Meute von 20 bis 30 Kinder und sind in Sechsergruppen (Gruppe von 6 bis 8 Kindern) eingeteilt. Das Leben in der Meute basiert sich auf die bekannte Dschungelgeschichte von Rudyard Kipling. Die Wölflinge lernen die Tiere aus dem Dschungel kennen und sich mit ihnen zu identifizieren. Durch Spiele lernen sie miteinander umzugehen.

Die SCOUTEN/GUIDEN leben zusammen mit ihren Freunden in einem Fähnlein (Patrouille), d.h. in einem Team von 6-8 Jungs oder Mädchen. Die Fähnlein sind zusammen in einer Truppe organisiert. Im Fähnlein hat jeder seine Aufgabe und seine Verantwortung, sei es im Spiel oder in der Aktion, jeder soll Verantwortung übernehmen.

Die EXPLORERS leben zusammen in einer Unität. Zusammen mit ihren verantwortlichen Leitern verwalten sie sich selbst. Sie planen und erleben zusammen von A bis Z eine Unternehmung über ein paar Monate hinweg.

Die ROVERS leben zusammen in einem Clan. Entweder sie studieren schon auf der Uni, stehen im Berufsleben oder haben schon Familie. Sie unterstützen die Gruppe und erleben eher punktuell zusammen verschiedene Aktivitäten oder Projekte.

UNSER VERBAND, DIE FNEL:

Die Pfadfinder-Methode der FNEL gründet auf den Ideen von Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Spiel und Spaß sind das Salz und Pfeffer der Pfadfinderei.

Die FNEL wurde als Verband der Pfadfinder am 30. Juli 1916 in Luxemburg-Stadt gegründet und unsere Gruppe, die Scouten/Guiden Les Peaux-Rouges aus Düdelingen - damals noch unter dem ersten Namen “Les Eclaireurs de Dudelange“ war Gründungsmitglied.

Aktuell besteht die FNEL aus 27 lokalen Gruppen und hat ungefähr 2600 Mitglieder, davon sind 450 ausgebildete Leiter.

NOTRE GROUPE,

LES SCOUTS/GUIDES LES PEAUX-ROUGES DUDELANGE

Notre groupe, les scouts et guides “LES PEAUX-ROUGES” de Dudelange, a été fondé le 21 novembre 1913 et a fêté son centenaire en 2013-2014. Le groupe actif est composé d’une équipe de chefs responsables pour les 5 branches, c’est-à-dire les castors, les louveteaux, les scouts/guides, les explorers an les routiers (voir les articles ci-dessous sur les branches). A côté un comité avec différents sous-comités soutient le groupe actif. Notre association a pour le moment en son complet 170 membres et est non seulement le groupe le plus ancien mais également un des groupes les plus forts du Luxembourg.

 LE SCOUTISME C’EST:

La mission du scoutisme est de contribuer activement à l’éducation de jeunes gens et à aider ainsi à construire un meilleur monde avec des êtres humains qui se sont développés librement et qui sont prêts à jouer un rôle constructif dans la société. Cette mission est soutenue par un système de valeurs tel qu’il est prévu dans la promesse et dans la loi scouts.

 LE DEROULEMENT DE L`ANNEE SCOUT DE NOTRE GROUPE:

L’année scout commence en septembre et finit avec les grandes vacances scolaires avec le camp d’été.

Nous avons:

une réunion par semaine (en principe les samedis pendant 2 heures),

une fois par trimestre un Weekend (de samedi après-midi à dimanche soir),

une fois par trimestre une sortie,

pendant les vacances scolaires un campo de 3 à 4 jours

et lors des grandes vacances scolaires un camp de une, deux ou même trois semaines au Luxembourg ou à l’étranger.

 NOS BRANCHES:

Les CASTORS vivent ensemble dans une colonie de 18 à 24 enfants et sont répartis dans des huttes (un groupe de 6 à 8 enfants). Le programme cadre est construit sur l’histoire “Les amis de la forêt” où une famille d’êtres humains et une colonie de castors font connaissance, ils vivent de belles aventures dans une grande forêt.

Les LOUVETEAUX vivent ensemble dans une meute de 20 à 30 enfants et sont répartis dans des sixaines (un groupe de 6 à 8 enfants). La vie dans la meute se base sur le fameux “Livre de la Jungle” de Rudyard Kipling. Les louveteaux apprennent à connaître les animaux de la jungle et peuvent s’identifier avec eux. Par la voie du jeu ils apprennent à s’entendre les uns avec les autres.

Les SCOUTS/GUIDES vivent ensemble avec leurs amis dans une patrouille, c’est-à-dire une équipe de 6 à 8 garçons et filles. Les patrouilles sont organisées ensemble dans une troupe. Au sein d’une patrouille chacun à sa charge et ses qualités, si bien lors des jeux ou lors de l’action chacun devra assumer sa responsabilité.

Les EXPLORERS vivent ensemble dans une unité. En concordance avec leurs responsables chefs ils se gèrent eux-mêmes. Ils planifient et vivent conjointement une entreprise de A à Z.

Les ROUTIERS vivent ensemble dans un clan. Ou bien ils étudient à l’université, travaillent ou ont déjà une famille. Ils supportent leur groupe et vivent ensemble diverses activités ponctuelles ou des projets.

 NOTRE FEDERATION, LA FNEL:

La méthode scoute de la FNEL base sur les idées de Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Le jeu et la joie sont le sel et le poivre du scoutisme.

La FNEL a été fondée comme fédération scoute en date du 30 juillet 1916 à Luxembourg-Ville et notre groupe de scouts et guides « Les Peaux-Rouges » de Dudelange - d’antan encore sous notre premier nom « Les Eclaireurs de Dudelange » - a été membre-fondateur.

Aujourd’hui et actuellement la FNEL compte 27 groupes locaux et a environ 2600 membres, dont 450 chefs formés.

 

 OUR GROUP,

THE SCOUTS & GUIDES LES PEAUX-ROUGES DUDELANGE

Our group, the scouts and guides “LES PEAUX-ROUGES” of Dudelange, was founded on the 21st November 1913 and was celebrating its centenary anniversary in 2013-2014. The active group is composed by a team of different leaders responsible for the 5 sections; means the beavers, the cubs, the scouts/guides, the explorers and the rovers (see the different articles concerning the sections here below). A committee with different sub-committees assists the active group. Actually our association has a total of 170 members and is not only the eldest scouts-group but even one of the biggest in Luxembourg.

 SCOUTING IS:

The mission of scouting is to contribute actively to the education of young people and by this way to help to build a better world with human beings which developed free and who were prepared to play a constructive role in the society. This mission is supported by a system of values which are foreseen in the scout-promise and the scout-laws.

THE ANNUAL PROGRAM OF OUR GROUP:

The scouts-year starts in September and finishes with the great school holidays and the summer camp.

We have:

one meeting per week (in theory on Saturdays during 2 hours),

one time in a quarter a weekend (from Saturday afternoon to Sunday evening),

one time in a quarter an outing,

during the school holidays a camp from 3 to 4 days

and during the great school holidays a camp of one, two ore even three weeks in Luxembourg or in a foreign country.

OUR SECTIONS:

The BEAVERS live together in a colony of 18 to 24 kids which are split up in dams (a group of 6 to 8 kids). The framework program is based on the story “The friends of the forest” in which a family of human beings and a beaver colony meet and live nice adventures in a big forest.

The CUB SCOUTS live together in a pack of 20 to 30 kids and are split up in sixes (a group of 6 to 8 kids). The way of living in a pack is founded on the famous « Jungle book » from Rudyard Kipling. The cub scouts learn to know the animals of the jungle and so they can identify themselves with them. By the way of the game they learn to get along with one another.

The SCOUTS & GUIDES live together with their friends in a patrol, means a team of 6 to 8 boys and girls. Several patrols are organized together in a troop. In a patrol everybody has his charge and his qualities, as well in the games as in action every member of the patrol has to assume his responsibility.

The EXPLORERS live together in a unit. Together with their responsible leaders they manage themselves. They organize and live together an enterprise from the beginning to the end.

The ROVERS live together in a clan. Or they study at the university, are active in the working life or have a family. They support the group and live together several punctual activities or projects.

OUR FEDERATION THE FNEL:

The scout method of FNEL is based on the ideas of Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Playing games and enjoying the environment are the salt and the pepper of scouting.

At the 30th of July 1916 FNEL was founded as a scout federation in Luxembourg-City and our group of scouts and guides « Les Peaux-Rouges » from Dudelange - at this moment under our first name « Les Eclaireurs de Dudelange » - was a founding member.

Today and actually FNEL counts 27 local groups and has about 2600 members including 450 trained leaders.

 **************************************************************

Historique vun 100 Joer

Scouten / Guiden " LES PEAUX-ROUGES "

Den 21. November 1913 gouf zou Diddeleng den « Boy-Scout Korps Düdelingen » an d’ Liewen geruff. Dësen huet sech 1916 an « Eclaireurs de Dudelange» ëmbenannt an huet mat 11 aneren Gruppen an der Stad d’ FNEL gegrënnt. Déi éischt Chefen woren d’ Hären Zacher an Grasser. Am Joer 1917 gouf den Numm an «Boy-Scouts Peaux-Rouges» geännert. 1920 organiséiren d’ Peaux-Rouges déi éischte Kéier den Pow Wow zou Diddeleng « Op der Haard ». Vun 1922 un kréien d’ Peaux-Rouges eng vun deenen éischten Wëllefchersmeuten zou Lëtzebuerg un d’ Lafen. D’Peaux-Rouges organiséiren eng zweete Kéier den Pow Wow 1926 zou Diddeleng um « Stade’s Terrain ». Am Joer 1931 gouf den René Goorix Gruppechef genannt als Nofolger vum Leo Stoffel an vum Paul Marx, déi hirersäits nom Léopold Bian ugetrueden sinn. Den 20ten Gebuertsdag ass 1933 mat der Organisatioun vum 18ten Pow Wow vun der FNEL zou Diddeleng nach eng Kéier um « Stade’s Terrain ». Am Joer 1940 verbidden d’ Nazi-Okkupanten all Scouts-Aktivitéiten an et dauert bis Hierscht 1944 bis den Groupe sech no deenen batteren Krichsjoeren erëm zesummen fënnt. Am Joer 1946 kréien den François Diderich an den Raymond Thévenin den Brevet « Woodbadge » iwwerreecht. 1947 huelen d’Peaux-Rouges zesummen mam FNEL-Kontingent um « Jamboree de la Paix » zou Moisson an Frankräich deel. No 27 Joer um Posten vum Gruppechef iwwerreecht den René Goorix d’ Verantwortung vum Scoutsgroupe un den Jeia Berg, deen 1960 awer onerwaart verstierft, no him kennt dunn den  Jos. Gilson. Den fofzegsten Gebuertsdag gëtt 1963 gefeiert. Chef de Groupe vun 1966 un ass den Ben. Garnie, hien bleift dëst bis 1989. Um Terrain vun der « Nuddelsfabrik », deen der ARBED gehéiert, muss den Groupe öfters séin Home plënneren an eng vun den Konsequenzen dovunner ass dass d’Scoutsfeier bei den Peaux-Rouges ufänkt auszegoen. Am Joer 1982 ass den Gruppechef deen eenzegen nach Aktiven an den Comité besteet aus nach just e puer treien Memberen. Um Rand vum Ënnergang vum Grupp probéiert eng nei Équipe ronderëm den Leo Eiffes zesummen mam Ben. Garnie den Neiufank an géint all Erwaardungen geléngt dësen an den Grupp plënnert an den Dépôt Eiffes op Biréng fir duerno nach eng Kéier ze wiesselen an sech fir 23 Joer an der Butschebuerger Schoul ze etabléieren. Den éischten Auslandscamp an der Neizäit wor dunn am Summer 1988 zou Dorking (GB) ënnert der Leedung vum Guy Schubert, deen ab 1989 neien Gruppechef ass. Mat vill Erfolleg maachen d’Peaux-Rouges am Joer 1990 déi drëtt Beaver-Colonie zou Lëtzebuerg op. Fir den 80ten Gebuertsdag organiséiren d’Peaux-Rouges den Pow Wow vun der FNEL zou Diddeleng « Am Frankelach ». En vue vum Bau vun engem eegenen Scoutshome wandelt d’ Generalversammlung am Joer 1996 den Grupp an eng a.s.b.l. em. Am Joer 2000 geet den Posten vum Chef de Groupe vum Guy Schubert aus déi éischte Kéier an der Geschicht vun den Peaux-Rouges an d’ Hänn vun enger Fra an der Persoun vum Michèle Detail. Am Laf vun der Zäit bleift den Grupp modern an installéiert sech eng eegen Internet-Homepage. En plus kennt eng intern Gruppenzeitung, den « Indianer  », eraus. Den 90ten Gebuertsdag gëtt mat der Organisatioun vum Pow Wow zou Diddeleng « Um Giinzebierg » gefeiert. Op dësem Pow Wow krit den Guy Schubert den Brevet « Woodbage » iwwerreecht. D’ Feierlechkeeten vun dësem Gebuertsdag ginn 2004 mat der Presentatioun vun engem neien Logo an der Aweiung vun engem neien Fändel op en Ënn. Endlech an no 97 Joer Existenz weien d’ Peaux-Rouges dann am Joer 2010 hiren wonnerbaren Home “Um Roudebierg” an. Am gläichen Moment wiesselt den Posten vum Chef de Groupe vum Michèle Detail un d’ Carine Kerschen iwwer. Den 100ten Gebuertsdag gëtt an den Joeren 2013-2014 mat villen verschiddenen Organisatiounen gefeiert an mat als Haaptaktivitéit d’ Organisatioun vum 90ten Pow Wow « Um Giinzebierg » zou Diddeleng. Zum Ofschloss vun dësem Gebuertsdag ass den Groupe stolz en Totem mat Erënnerungs-Plaquen bei sengem Scoutshome anzeweien. Hautdesdaags ass den eelsten vun den Lëtzebuerger Scoutsgruppen an gudder Gesondheet, seng Reien voll mat jonken Leit, seng Chefen gudd ausgebilt, seng Comitéen ganz aktiv an d’ Peaux-Rouges sinn stolz en modernen an liewegen Scoutsgrupp ze sinn deen esou organiséiert ass dass seng Zukunft Richtung dat nächst Joerhonnert ofgeséchert schéngt.


HISTORIQUE de 100 ans

 

SCOUTEN/GUIDEN "LES PEAUX-ROUGES"

Le 21 novembre 1913 est né à Dudelange le « Boy-Scout Korps Düdelingen » qui devient en 1916 les « Eclaireurs de Dudelange» et fond avec 11 autres groupes à Luxembourg la FNEL. Les premiers chefs furent les sieurs Zacher et Grasser. En 1917 la dénomination du groupe est changée en «Boy-Scouts Peaux-Rouges». En 1920 les Peaux-Rouges organisent la première fois le Pow Wow à Dudelange au lieu-dit « Op der Haard ». En 1922 les Peaux-Rouges mettent en route au Luxembourg une des premières meutes de louveteaux. Une seconde fois le groupe organise le Pow Wow de la FNEL en 1926 à Dudelange au lieu-dit « Stade’s Terrain ». En 1931 René Goorix est nommé chef de groupe en remplacement de Leo Stoffel et de Paul Marx qui eux ont suivi Léopold Bian. Le 20ième anniversaire en 1933 est marqué par l’organisation du 18ème Pow Wow de la FNEL à Dudelange, ceci à nouveau sur le site « Stade’s Terrain ». En 1940 l’occupant nazi procède à l’interdiction publique de tous les groupes de scouts et ce n’est qu’en automne 1944 que le renouveau du groupe se fait après les dures années de guerre. Le brevet du « Woodbadge » est remis en 1946 à François Diderich et Raymond Thévenin. Ensemble avec le contingent de la FNEL les Peaux-Rouges participent au « Jamboree de la Paix » à Moisson en France. Après 27 ans sur ce poste René Goorix remet le bâton de chef de groupe à Jeia Berg, qui décède inopinément en 1960, lui suivra Jos. Gilson. Le cinquantenaire se fête en 1963. Chef de groupe à partir de 1966 sera Ben. Garnie jusqu’en 1989. Sur le site de la « Nuddelsfabrik », appartenant à l’ARBED, le groupe doit à plusieurs reprises déménager son local et une des conséquences sera que le feu scout commence à s’éteindre chez les Peaux-Rouges. Seul membre actif en 1982 est le chef de groupe et le comité se compose que de quelques fidèles disciples. Au bord du gouffre une nouvelle équipe gérée par Leo Eiffes essaie ensemble avec Ben. Garnie le renouveau, qui malgré beaucoup de maints obstacles, réussit et le groupe déménage au dépôt « Eiffes » à Burange pour ensuite changer en 1986 dans l’école de Boudersberg pour 23 ans. Le premier camp à l’étranger dans la nouvelle ère se déroule en été 1988 à Dorking (GB) sous la direction de Guy Schubert, qui sera à partir de 1989 le nouveau chef de groupe. En plein succès les Peaux-Rouges fondent en 1990 la 3ième colonie de castors au Luxembourg. A l’occasion du 80ième anniversaire  en 1993 les Peaux-Rouges organisent le Pow Wow de la FNEL à Dudelange au lieu-dit « Am Frankelach ». En vue de la construction d’un propre home scout l’assemblée générale de 1996 change le groupe en une a.s.b.l. . En l’an 2000 la fonction de chef de groupe sera assumée la première fois dans l’histoire du groupe par une femme, ceci en la personne de Michèle Detail qui suit Guy Schubert sur ce poste. Au fil du temps et pour rester moderne le groupe installe son propre site internet et commence à éditer son feuilleton interne « Den Indianer ». Le 90ième anniversaire en 2003 est couronné par l’organisation du Pow Wow de la FNEL au lieu-dit « Um Giinzebierg », lors duquel le « Woodbage » est remis à Guy Schubert. Les festivités de cet anniversaire seront clôturées en 2004 par la présentation d’un nouveau logo et l’inauguration d’un nouveau drapeau. A la fin et après 97 années d’existence les Peaux-Rouges inaugurent en septembre 2010 leur merveilleux home scout « Um Roudebierg ». En même temps un nouveau chef de groupe en la personne de Carine Kerschen prend la relève de Michèle Detail. Le 100ième anniversaire du groupe est fêté en 2013-2014 avec de multiples organisations et avec comme activité fanion l’organisation du 90ième Pow Wow de la FNEL en juillet 2013 au lieu-dit « Um Giinzebierg » à Dudelange. Lors de la clôture de cet anniversaire le groupe est fier d’inaugurer un Totem avec plaques commémoratives auprès de son home scout. Aujourd’hui la doyenne des groupes scouts du Luxembourg est en bonne santé, ses rangs remplis de jeunes membres, ses responsables bien éduqués et « Les Peaux-Rouges » sont fiers d’être un groupe scout moderne organisé de façon à pouvoir vivre le futur en route dans son deuxième centenaire d’existence.

 

 

  Présidents

1. + JUNIUS Henri 1913-1915
2.+ THONNARD Joseph 1915-1923
3.+ THOMMES Hypolithe 1923-1924
4.+ FELTEN Philippe 1925-1927
5.+ BIAN Léopold 1927-1928
6.+ VALENTINY Jean-Pierre 1928-1937
7.+ SCHUMACHER Nicolas, Dr. 1937-1945
8.+ DIDERICH François dit Bubbes 1945-1961
9.+ NICKELS Jean dit Boy, Dr. 1961-1978
10.+ DIDERICH Jean-Jacques 1978-1984
11. WALDBILLIG Marc, Dr. 1984-1988
12.+ KLEIN Nicky 1988-2005
13. NEPGEN Raymond 2005-2012
14. SCHUBERT Guy 2012-

 Vice-Présidents

1. Inconnu dans les archives 1913-1929
2. + NEUMANN Tony 1929-1934
3. + LEGENDRE Eugène 1945-1961
4. + DIDERICH François 1961-1979
5. + THILL Jean-Pierre 1979-1984
6. + DIDERICH Jean-Jacques 1984-1989
7. + CLAUSSE Benny 1989-1993
8. + GARNIE Benny 1993-1998
9. + ZAPPONE Vincent 1998-2004
10. BELINTANI Brigitte 2004-2012
11. VALDAGNO Petz 2012-
12. REISDORF Joël 2018-

  Secrétaires  

1. Inconnu dans les archives 1913-1919
2. + HOUTSCH Ph.-Marb. 1919-?
3. Inconnu dans les archives 1920-1933
4. + HUBERTY Emile 1933-1934
5. + NEPPER Charles 1934-1945
6. + BLEY Marcel 1945-1948
7. + DIDERICH Jean-Jacques 1948-1961
8. + DIDERICH François 1961-1979
9. + DIDERICH Jean-Jaques 1979-1984
10. BELINTANI Brigitte 1984-2000
11. SCHUBERT Guy 2000-2012
12. REISDORF Joël 2012-2018
13. KERSCHEN Carine-

Trésoriers  

1. Inconnu dans les archives 1913-1933
2. + HUBERTY Emile 1933-1945
3. + MAHR Marcel 1945-1948
4. + THILL Jean-Pierre 1948-1989
5. + GARNIE Benny 1989-1993
6. STAAR Cornel 1993-1999
7. SPINA Aldo 1999-2000
8. KERSCHEN-WAGNER Christiane 2000-2015
9. VENTURINI Gilles 2015-

Chefs de Groupe  

1.2. + ZACHER et GRASSER 1913-1914
3. + WENGLER Josy 1914-1918
4. + KILL Hary 1918-1921
5. + STOFFEL Leo 1921-1922
6. + BIAN Leopold 1922-1927
7.8. + STOFFEL Leo et MARX Paul 1927-1931
9. + GOORIX Rémy dit René 1931-1957
10. + BERG Jeia 1957-1959
11. + GILSON Jos. 1959-1966
12. + GARNIE Benny 1966-1989
13. SCHUBERT Guy 1989-2000
14. DETAIL Michèle 2000-2010
15. KERSCHEN Carine 2010-2015
16. VARELA FERREIRA Daniel 2015-2018
17. SCHUBERT Guy 2018-

  

 

Links

GEMENG Dudelange

 
 

FNEL Luxembourg WELTSCOUTEN

Together 2014 centenary scouts camp Luxembourg teaser


www.youtube.com/watch

FNEL - together 2014


www.youtube.com/watch

 

 
Actualitéit

Eisen Shop ass weider fir all Bestellungen vun Uniformen an esou weider via Mail ze erreechen op shop.prdudelange@gmail.com .

 

Bezuelen op eisen CCPL LU48 1111 0136 9013 0000, Dir kritt Är Commanden Heem bruecht.

 

Ab dem 9. Januar 2021 sinn mer erëm an eisem Home “Um Roudebierg” fir Iech do.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
like us on Facebook


Agenda